20.11.2018

Dobudovanie akadémie je naplánované do konca budúceho roka

Na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dostalo definitívne zelenú dobudovanie futbalovej akadémie v Ružomberku.

Vďaka projektu bude čoskoro práca s mládežou na ešte vyššej úrovni ako doteraz. Neznamená to však, že by klub v minulých sezónach nespravil v danej oblasti viaceré významné kroky. Je v prvom rade potrebné vysvetliť, že o akadémii v podmienkach MFK nehovoríme až v súvislosti s touto najnovšou investíciou, ktorú plánujeme zrealizovať. Dá sa povedať, že mládežnícku akadémiu sme začali budovať už pred niekoľkými rokmi, s čím súviselo kontinuálne zlepšovanie podmienok fungovania nášho mládežníckeho útvaru. V rámci dostupných možností sme napríklad začali zabezpečovať ubytovanie pre našich „cezpoľných“ futbalistov v žiackom veku v zariadení Tenisového klubu v Ružomberku, ktorý bezprostredne susedí s naším štadiónom, zlepšovali a rozširovali sme možnosti stravovania, regenerácie a ďalšieho servisu pre všetky naše mládežnícke kategórie. Už v tom čase teda môžeme hovoriť o futbalovej akadémii. Samozrejme, vedeli sme, že mnohé veci nám k vytvoreniu kvalitných podmienok pre mladých futbalistov chýbajú. Tou najdôležitejšou boli chýbajúce hracie plochy, pretože aktuálne disponujeme len dvomi vlastnými ihriskami a to hlavným ihriskom s prírodnou trávou a ihriskom s umelým povrchom. Obidve sú súčasťou areálu MFK na Žilinskej ceste. Ďalšie potrebné plochy sme museli riešiť v spolupráci s okolitými obcami a využívali sme tieto ihriská či už na tréningové účely alebo zápasy. Taktiež kvalita, podmienky a rozsah ubytovania tak, ako ho vieme v rámci aktuálnych podmienok a možností poskytovať, nie je postačujúca. Preto, keď prišla možnosť získať dodatočné finančné zdroje na dobudovanie futbalovej akadémie, zadefinovali sme oblasti, ktoré chceme prioritne riešiť a po mnohých týždňoch a mesiacoch diskusií, debát a rokovaní, či už interne, ako aj s našimi partnermi, môžem v tejto chvíli povedať, že projekty dobudovania futbalovej akadémie MFK vstúpili do svojej ďalšej, hlavnej fázy. Som veľmi rád a cením si, že sme našli spoločnú reč s predstaviteľmi mesta Ružomberok. Primátor mesta, pán Igor Čombor a vedenie mesta nás podporovali od začiatku, teší ma však, že sme našli pochopenie aj u Mestského zastupiteľstva a že sme ich presvedčili o tom, že to celé má zmysel nielen pre samotný MFK, ale aj mesto ako také. Za to sa chcem pánovi primátorovi, vedeniu mesta a poslancom Mestského zastupiteľstva aj touto cestou poďakovať,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MFK Ružomberok Ing. Ľubomír Golis.

Predseda predstavenstva nášho klubu ďalej predstavil všetky podprojekty súvisiace s dobudovaním futbalovej akadémie. Dobudovanie akadémie zahŕňa nasledujúce podprojekty:

- Rekonštrukcia resp. modernizácia futbalového areálu v Ružomberku – Černovej s prioritou na rekonštrukciu hlavného futbalového ihriska s prírodnou trávou. Dlhodobo, t. j. na 20 rokov sme si prenajali od mesta Ružomberok a po dohode s TJ Máj Ružomberok – Černová futbalový areál v Ružomberku - Černovej. Chceme tam hlavne zrekonštruovať hraciu plochu - inštalovať drenážny systém, zavlažovanie, vyrovnať ju, rozšíriť na rozmery riadneho súťažného ihriska 105 x 68 m, vysiať nový kvalitný trávnik. Podľa dostupnosti finančných zdrojov ďalej modernizovať tribúnu pre divákov osadením samostatných sedačiek a ďalšími úpravami, ako aj realizovať stavebné úpravy budovy so zázemím (šatňami), napr. rozšíriť existujúce šatne, zrekonštruovať sociálne zariadenia a pod.

- Vybudovanie tréningového futbalového ihriska cca 60 x 30 m s umelým povrchom v areáli ZŠ Klačno v Ružomberku. Za budovou ZŠ Klačno je plocha, na ktorej máme v pláne vybudovať ihrisko cca. 60 x 30 m s umelým povrchom včítane drenážneho systému, ako aj osvetlenia ihriska.

- Vybudovanie ubytovacích kapacít formou nadstavby ZŠ Klačno v Ružomberku. Tento podprojekt je o vybudovaní nadstavby jedného z traktov ZŠ Klačno, pričom má vzniknúť 30-40 ubytovacích miest pre potreby našej akadémie formou izieb pre 2-3 ľudí (žiakov, študentov) tak, aby mali primeraný životný priestor aj na plnenie svojich školských povinností. Súčasťou týchto priestorov budú aj spoločné priestory (spoločenská miestnosť, klubovňa, študovňa, kuchynka), ako aj ubytovanie pre vychovávateľov.

- Vybudovanie tribúny pri ihrisku s umelým povrchom v areáli MFK Ružomberok. Ihrisko s umelým povrchom v areáli MFK slúži primárne pre tréningy a zápasy našej mládeže. Doteraz toto ihrisko nemalo žiadne miesta na sedenie, všetci záujemcovia o tréningy alebo zápasy našej mládeže, či už z radov rodičov alebo ďalších fanúšikov museli stáť buď zo strany schodísk na tribúne B prináležiacej k hlavnému ihrisku MFK alebo na opačnej strane (smerom ku Katolíckej univerzite) na existujúcich betónových stupňoch. Práve na tejto strane plánujeme vybudovať prevažne krytú tribúnu s cca 600 miestami na sedenie,“ vysvetlil Ing. Ľubomír Golis.

Na realizáciu podprojektov je už takmer všetko pripravené. Na všetkých štyroch uvedených podprojektoch začíname robiť súčasne a paralelne. Prvou vecou je vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie príslušných stavebných povolení. Následne, vzhľadom k tomu, že prevažne ide o štátne zdroje financovania, budeme realizovať výber dodávateľov v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľov by sme chceli mať vysúťažených tak, aby sme so samotnou realizáciou mohli začať v máji, resp. júni 2019, v závislosti od podprojektu. Dokončenie investícií predpokladáme do 31. decembra 2019,“ prezradil termín plánovaného dokončenia projektu generálny riaditeľ futbalového klubu MFK Ružomberok.

Celkové investičné náklady sú na úrovni 1,75 mil. EUR bez DPH. „Do Černovej plánujeme investovať 450 tis. EUR, do futbalového ihriska na ZŠ Klačno 150 tis. EUR, do ubytovania na ZŠ Klačno 980 tis. EUR a do tribúny v areáli MFK 170 tis. EUR. Z hľadiska zdrojov financovania týchto investícií je 1,5 mil. EUR dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 200 tis. EUR je suma poskytnutá Slovenským futbalovým zväzom na rozvoj infraštruktúry pre futbalové akadémie a 50 tis. EUR sú vlastné finančné zdroje,“ povedal Ing. Ľubomír Golis, pričom pripomenul dôležitosť dobudovania akadémie: Vytvorenie čo najlepších podmienok pre fungovanie a rozvoj mládežníckych kategórií je nevyhnutné a kľúčové pre napredovanie celého nášho klubu, a to tak zo športového, ale aj ekonomického hľadiska. Realizáciou spomínaných investícií výrazným spôsobom zlepšíme podmienky pre rozvoj mladých futbalistov v našom klube, zvýšime atraktivitu klubu smerom k udržaniu a získavaniu talentovaných futbalistov. Treba si uvedomiť, že ostatné prvoligové kluby nespia, napredujú a v poslednom období vo viacerých mestách investovali práve do budovania infraštruktúry pre futbalovú mládež. Ak chceme s nimi držať krok, byť konkurencieschopní a mať šancu v budúcnosti uspieť nielen v mládežníckom futbale, ale aj v tom seniorskom, musíme ísť touto cestou. Je to aj v súlade s filozofiou nášho klubu, ktorá je spojená s výchovou mladých hráčov, vytváraním priestoru pre ich uplatnenie v seniorskom tíme, aby pomohli dosiahnuť stanovené športové ciele klubu resp. ich transferom do iných klubov a získaním finančných zdrojov, ktoré použijeme na zabezpečenie ďalšieho fungovania a rozvoja klubu. A bez vytvorenia kvalitných podmienok pre mládež, včítane infraštruktúry, sa nám to len ťažko podarí.“

ZDIEĽAJ ČLÁNOK