Organizačný a návštěvný poriadok


Futbalový klub Mestský futbalový klub, a.s., Žilinská cesta 21, 034 01 Ružomberok, IČO 36 412 970 vydáva podľa zákona č 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia (ďalej len „podujatie“) organizované klubom MFK Ružomberok, a.s., v športovom zariadení futbalový štadión, Žilinská cesta 21, 034 01 Ružomberok (ďalej len „športové zariadenie“).

Účelom Organizačného a návštevného poriadku športového podujatia je zabezpečiť bezpečnosť, ochranu práv a slobôd, ochranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti, životného prostredia, majetku účastníkov podujatia a ochranu športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené. Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí. 

Prečítajte si:
Organizačný poriadok športového podujatia sezóny 2023/2024 (PDF)
Návštevný poriadok sezóny 2023/2024 (PDF)
Štatút usporiadateľskej služby 2023/2024 (PDF)
Klubový program boja proti rasizmu, rasovej diskriminácií a intolerancii vo futbale (PDF)
Evakuačný plán tribúny A (PDF)
Evakuačný plán tribúny B (PDF)