4.7.2019

Dobudovanie futbalovej akadémie pokračuje

Mnohých fanúšikov zaujíma, ako napreduje budovanie futbalovej akadémie MFK Ružomberok. Práce ohľadom akadémie nám priblížil technický riaditeľ klubu Ing. Jaroslav Považan.

Prvé náležitosti ohľadom dobudovania akadémie tohto rozsahu riešili predstavitelia klubu počas minulého roka. „V roku 2018 sme pristúpili k dobudovaniu futbalovej akadémie MFK Ružomberok. Celá výstavba sa skladá zo štyroch investičných projektov. Prvým je ubytovacie zariadenie - nadstavba na Základnej škole Klačno, druhým projektom je tribúna pri umelej tráve, ktorá sa nachádza v areáli MFK Ružomberok, tretím je rekonštrukcia a modernizácia exteriéru futbalového areálu TJ Máj Ružomberok-Černová - exteriér, ktorý má ďalší podprojekt a to stavebné úpravy budovy, šatní a vnútorných priestorov a štvrtý projekt je výstavba ihriska s rozmermi 62 x 32 metrov s umelou trávou v areáli Základnej školy Klačno,“ zhrnul technický riaditeľ MFK Ružomberok.

Klub má na zrealizovanie celého projektu k dispozícii 1 750 000 €. „Zdroje finančného krytia na spustenie výstavby boli na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v rozsahu 1 500 000 €. Druhá dotácia bola od Slovenského futbalového zväzu, ako príspevok na futbalové akadémie - Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v Ružomberku vo výške 200 000 € a 50 000 € bolo z vlastných zdrojov. Termíny realizácie sú nastavené tak, aby boli všetky projekty dokončené najneskôr do konca tohto roka,zdôraznil Jaroslav Považan.

Tri zo štyroch uvedených projektov sú budované mimo areálu ružomberského štadióna. „Vedeli sme, že futbalová akadémia pre mladých futbalistov je už teraz nutnosť a samozrejmosť a podstatné je aj vybudovať ubytovanie pre mladých futbalistov. Vieme o tom, že podmienky v klube na trénovanie na prírodnom ihrisku nemáme, tak sme hľadali možnosti vybudovania tréningovej plochy veľkých štandartných pasportizovaných rozmerov ihriska. V druhej polovici roku 2018 k našim požiadavkám veľmi dobre pristúpilo mesto Ružomberok, bez ktorého by sme podstatnú časť výstavby futbalovej akadémie nemohli realizovať. Aj touto cestou sa chcem poďakovať mestu, pánovi primátorovi, právnemu oddeleniu a stavebnému oddeleniu mesta Ružomberok, nakoľko sme museli robiť urýchlene zmluvy o nájmoch a prenájmoch na dobu dvadsať rokov, aby sme mohli tieto projekty čo najskôr začať realizovať. V neposlednom rade chcem poďakovať aj predstaviteľom futbalového oddielu TJ Máj Ružomberok-Černová za prístup pri vzájomnej dohode o spolupráci pri využívaní a prevádzkovaní futbalového areálu v Černovej, riaditeľovi Základnej školy Klačno,ako aj majiteľovi nášho klubu Milanovi Fiľovi,“ povedal technický riaditeľ klubu.

Ako už bolo naznačené, projekt si vyžiadal veľké množstvo administratívnych náležitostí. „V decembri 2018 sme pristúpili k začatiu vypracovania jednotlivých projektových dokumentácií, pretože všetky tieto projekty boli viacstupňové. Museli sme robiť projekty pre územné rozhodnutia, projekty pre stavebné povolenia, ako aj realizačné projekty. Procesom schvaľovania a povoľovania museli prejsť všetky projekty. Ku každému z nich sa vyjadrovalo približne 20 dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. A samozrejme nakoľko išlo o finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, všetky predmetné projekty museli prejsť procesom verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie. Momentálne máme tri stavby rozpracované a rekonštrukciu areálu v Černovej začneme v 28. týždni,“ priblížil Jaroslav Považan.

Viac o jednotlivých projektoch

Prvým z uvedených projektov bola nadstavba ubytovacieho zariadenia v ZŠ Klačno. „Celá jednopodlažná nadstavba na bloku F sa skladá z pätnástich dvoj a trojposteľových ubytovacích izieb, zo samostatným hygienickým zázemím. Celkový počet lôžok pre žiakov je 34. Tento projekt nadstavby sa skladá aj zo stavby spevnenej plochy vstupu a dobudovania malého ihriska s umelou trávou, ktoré sa nachádza medzi traktami areálu školy. Momentálne dokončujeme oceľovú konštrukciu skeletu,“ povedal technický riaditeľ MFK Ružomberok.

Pre futbalistov je vždy potrebné mať k dispozícii hraciu plochu s prírodnou trávou. Túto požiadavku bude spĺňať futbalový areál TJ Máj Ružomberok-Černová. „Pristúpili sme k rekonštrukcii existujúcej hracej plochy, nakoľko má rozmery 105 x 65 metrov a nespĺňa rozmery ihriska určené Slovenským futbalovým zväzom pre pasportizáciu, takže dôjde k rozšíreniu ihriska na rozmery 105 x 68 metrov. Bude vykonané odfrézovanie a odstránenie trávnika, vyrovnanie plochy, bude sa inštalovať drenážny systém a inštalácia automatického zavlažovania. V priestoroch areálu sa nachádza aj tribúna, pri ktorej dôjde k čiastočnej rekonštrukcii, vrátane dobudovania sedačiek pre divákov. Úprava a nátery pôvodných ako aj nových oceľových konštrukcií a plechov. V areáli bude ešte vybudovaný sklad a oplotenie areálu a vstupnej brány,“ priblížil Jaroslav Považan.

Ďalší projekt je ihrisko s rozmerom 62 x 32 metrov s umelou trávou v areáli ZŠ Klačno. „Ihrisko je navrhnuté s tým istým typom umelej trávy firmy JUTA Grass Winner vo výške vlasu 60/140 mm so zásypom piesok a granulát EPDM. Zvolili sme to preto, nakoľko veľká tréningová a hracia plocha v areáli MFK Ružomberok je z identického trávnika a nechceli sme používať iný typ trávnika od iného výrobcu. Celý priestor bude osvetlený, riešený externými LED svietidlami na stožiaroch vo výške desať metrov. Celý objekt bude oplotený. Bude sa využívať ako tréningové ihrisko pre mládež MFK Ružomberok, ako aj žiakov Základnej školy Klačno,“ prezradil technický riaditeľ klubu.

Spomínaným jediným projektom nachádzajúcim sa v areáli ružomberského štadióna je vybudovanie tribúny pri vedľajšom umelom trávniku. „Projekt sa bude skladať z troch samostatných objektov tribún, kde najväčšia bude krytá, päťradová a bude mať 366 miest na sedenie. Dve menšie tribúny – jedna z nich bude päťradová a bude mať 172 miest na sedenie a trojradová 120 miest na sedenie. Takže celkovo 658 miest na sedenie. Súčasťou výstavby tribúny je aj oplotenie areálu z ulice Hrabovská cesta,“ povedal Jaroslav Považan.

ZDIEĽAJ ČLÁNOK